Društvo Region Vesti

IZVEŠTAJ SA 53. SEDNICE OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE ALIBUNAR

Sednica je održana 26. marta 2017. godine u zgradi opštine Alibunar, Trg slobode br.4 (mala sala) kojom je predsedavao predsednik opštine Predrag Belić.

1) Utvrđen je predlog Odluke o uslovima i postupku davanja u zakup poslovnog prostora u svojini Opštine Alibunar

Ovom Odlukom uređuje se način i postupak davanja u zakup poslovnog prostora u javnoj svojini opštine Alibunar, organ nadležan za pokretanje postupka davanja u zakup. Pod poslovnim prostorom u smislu ove Odluke smatraju se poslovne zgrade, poslovne prostorije, sportski objekti i sportski tereni, garaže, otvorena skladišta i druge prostorije izgrađene, kupljene ili na drugi način pribavljene u svojinu Opštine Alibunar. Poslovni prostor u javnoj svojini daje se u zakup radi sticanja prihoda, polazeći od procenjene tržišne vrednosti zakupnine, utvrđenih na osnovu akata opštine Alibunar kojima se uređuje zakupnina za poslovni prostor.
Ugovor o zakupu poslovnog prostora zaključuje se na određeno vreme, a najviše do pet godina. Ugovor o zakupu poslovnog prostora za koji je pred nadležnim organom pokretnut postupak za vraćanje oduzete imovine, zaključuje se na period do donošenja pravnosnažnog rešenja u postupku, a najduže do pet godina. Ugovor o zakupu poslovnog prostora može da se zaključi i na duži vremenski period sa zakupcima ako je to od značaja za Opštinu Alibunar i u drugim opravdanim slučajevima, uz prethodnu saglasnost veća.
Opštinsko veće je usvojilo predlog Predlog Odluke i dostavlja Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i donošenje.

 

2) Utvrđen je predlog Rešenja o obrazovanju Komisije za koordinaciju inspekcijskog nadzora nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar

Cilj obrazovanja Komisije je sveobuhvatniji i delotvorniji nadzor i izbegavanje preklapanja i nepotrebnog ponavljanja inspekcijskog nadzora, kao i usklađivanje inspekcijskog nadzora između inspekcija koje vrše inspekcijski nadzor nad poslovima iz izvorne nadležnosti Opštinske uprave opštine Alibunar. Poslovi i zadaci Komisije su:

•da razmatra i daje mišljenje na predloge planova inspekcijskog nadzora, koje dostavljaju inspekcije;
•da prati dostignuti nivo kooridnacije inspekcija, inicira mere, utrđuje smernice i daje uputstva u cilju unapređenja koordinacije inspekcija i delotvornosti inspekcijskog nadzora, prati njihovu realizaciju, a naročito:

a) za usklađivanje planova inspekcijskog nadzora i rada inspekcija;
b) za razmenu informacija u vršenju inspekcijskog nadzora;
v) za unapređenje inspekcijskog nadzora na osnovu informacija iz godišnjeg izveštaja o radu inspekcija;
g) za razvoj informacionog sistema u cilju efikasnijeg vršenja inspekcijskog nadzora;

•da razmatra i daje mišljenje na nacrte odluka i predloge drugih propisa kojima se uređuju pitanja inspekcijskog nadzora;
•da razmatra mišljenja, direktive, metodološke materijale i priručnike za rad inspekcije, analizira praksu inspekcijskog nadzora i zauzima statove u cilju ujednačavanja postupanja inspekcije u istim ili sličnim situacijama prema svim nadziranim subjektima, i objavljuje te stavove;
•da učestvuje u analizi potreba za finansiranjem, tehničkom opremljenošću i stručnim usavršavanjem inspektora, podnosi inicijative nadležnim organima koje se odnose na finansiranje, tehničku opremljenost i programe obuka i drugih oblika stručnog usavršavanja inspektora;
•da daje stručno mišljenje o predlozima kontrolnih lista, kao i njihovih imena i dopuna;
•da se stara da se na službenoj internet stranici opštine Alibunar objavljuju propisi, akti i dokumenti koji se odnose na inspekcijski nadzor;
•da na upit zainteresovanih lica, pruža obaveštenja koja se odnose na delokrug inspekcija u nadležnosti Opštinske uprave opštine Albiunar, najkasnije u roku od sedam radnih dana;
•da u skladu sa potrebom podnosi izveštaje Opštinskom veću opštine Alibunar, Skupštine opštine Alibunar i daje predloge za preduzimanje mera iz njihove nadležnosti;
•da se stara da se na službenoj internet stranici opštine Alibunar objavljuju informacije o svim nosiocima poslova inspekcijskog nadzora, a naročito podaci o njihovim nadležnostima, adresama, telefonima i adresama elektronske pošte, kao i njihovim rukovodiocima;
•da preduzima odgovarajuće aktivnosti u vezi sa obraćanjem podnosioca pritužbe na rad inspekcije koji je nezadovoljan odlukom o pritužbi;
•da obavlja druge poslove i zadatke utvrđene ovim rešenjem
Opštinsko veće je usvojilo predlog Predlog Rešenja i dostavlja Skupštini opštine Alibunar na razmatranje i donošenje.

3) Doneta je Odluka o pristupanju realizaciji projekta „Nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda u naselju Alibunar – blok 2 – faza 1A“

Opštinsko veće usvojilo je Odluku kojom Opština Alibunar pristupa realizaciji projekta “Nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda u naselju Alibunar – Blok 2 – faza 1a“, u skladu sa uslovima konkursa za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije i rekonstrukcije vodnih objekata u javnoj svojini i objekata fekalne kanalizacije za 2018. godinu, koji je raspisao Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.
Odobrava se učešće iz sopstvenih sredstava Opštine Alibunar za realizaciju projekta iz prethodne tačke, u iznosu od 3.388.091,00 dinara što predstavlja 50,06% od ukupnog iznosa vrednosti projekta bez PDV, u ukupnom iznosu od 6.768.091,00 dinara.

4,827 total views, 2 views today

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *