Društvo Politika Region Vesti

Održana 16. sednica Skupštine opštine Alibunar

Sednica je održana dana 23.10.2017.godine. Sednicom je predsedavao predsednik SO Alibunar Siniša Gavrančić. Pored 14 odbornika, Skupštini su prisustvovali predsednik Opštine Alibunar, zamenik predsednika Opštine, članovi Opštinskog veća i predstavnici Opštinske uprave.

Skupština opštine Alibunar je usvojila sledeća akta:

 1. Usvojena je Odluka o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar za 2017.godine –  Centralna tačka zasedanja je donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Alibunar. Jedan od osnovnih razloga za rebalans budžeta opštine Alibunar za 2017. godinu je učešće na javnom konkursu za finansiranje projekata u oblasti vodosnadbevanja i zaštite voda i dobijanje sredstava za nastavak radova na izgradnji kanalizacione instalacije otpadnih voda u naselju Alibunar, Blok 5 – 1 faza u iznosu od 20.502,768,00RSD. Takođe, dolazi i do preraspodele između pojedinih prihodnih i rashodnih pozicija na osnovu sagledane trenutne situacije u Opštini Alibunar i na osnovu izvršenja budžeta na devet meseci. Ukupni prihodi i primanja, kao i preneta sredstva budžeta iz 2016.godine iznose 774.906.000,00RSD, sa dodatnim prihodima korisnika koji iznose 9.234.000,000RSD, pa su ukupna sredstva iz javnih izvora utvrđuju u iznosu od 784.140.000,00 RSD. Ukupni rashodi i izdaci budžeta Opštine Alibunar u trećoj izmeni i dopuni Odluke o budžetu Opštine Alibunar za 2017.godinu iznose 774.906.000,00RSD, odnosno sa raspodelom dodatnih rashoda korisnika budžeta Opštine Alibunar u iznosu od 9.234.000,000RSD što ukupno iznosi 784.140.000.00RSD.
 2. Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Alibunar za period januar-jun 2017.godine – prema tekstu Izveštaja, koji je predložilo Opštinsko veće, u periodu januar-jun 76.565.46 RSD, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja iznosi 49.01%. Posebno je naglašeno da je u pomenutom iznosu planirano i kreditno zaduženje opštine Alibunar u iznosu od 75.000.000.00 RSD, a do 30.06.2017. godine povučeno je na ime kredita 69.592.680.00 RSD. Preneta sredstva iz prethodne godine iznose 57.816.493.82 RSD. Obezbeđen je dodatni priliv sredstava, po osnovu transfera sa viših nivoa vlasti, odnosno iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine, za konkretne namene koje se unapred ne mogu planirati, i to: 1.)28.04.2017.g. iz Budžeta APV, Opštini Alibunar su, za period januar-juni 2017 godine, preneta sredstva u iznosu od 89.696.00 RSD, namenjena za regresiranje prevoza studenata u međugradskom i međumesnom saobraćaju u APV sa područja Opštine; 2.) dana g. iz Budžeta APV, Opštini Alibunar su na osnovu  ugovora o dodeli bespovratnih sredstva za uklanjanje divljih deponija sa Pokrajinskog sekretarijatom za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, preneta sredstva u iznosu od RSD – prvi deo sredstva, pri čemu je ugovor zaključen na 236.000.00 RSD; 3.)30.05.2017.g. iz Budžeta APV, Opštini Alibunar su, za period januar-jun 2017 godine, na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, uprave i nacionalne manjine-nacionalne zajednice, preneta sredstva u iznosu od RSD, namenjena za regresiranje prevoza učenika srednjih škola; 4.) 23.06.2017.g. na osnovu potpisanog  ugovora o sufinansiranju jedinice lokalne samouprave za izradu projektno tehničke dokumentacije – Izgradnja i dogradnja javne vodovodne infrastrukture do radne zone (blok 48) u naseljenom mestu Banatski Karlovac između Ministarstva za privredu  i Opštine Alibunar preneta su sredstva u iznosu od 180.600.00RSD; 5.)06.2017.godine iz Budžeta APV, Opštini Alibunar su, za sufinansiranje nabavke knjiga javne opštinske biblioteke Opštinske biblioteke “Vuk Karadžić“, preneta sredstva u iznosu od RSD; 6.) Na osnovu potpisanog namenskog ugovora između Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Opštine Alibunar, na iznos od 5.296.430.39RSD, Pokrajinski sekretarijat za finansije svakog meseca, na osnovu pojedinačnih rešenja, prenosi sredstva u iznosu od 441.369.20RSD i do 30.06.2017. preneto je 2.648.215.20RSD. Opština Alibunar je u periodu januar–jun dobila i sredstva od Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje propise, upravu i nacionalne manjine za predškolske ustanove u ukupnom iznosu od 3.762.667.00RSD. U periodu januar-jun
 3. Usvojen je Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu opštine Alibunar za period januar-septembar 2017.g. – prema tekstu Izveštaja, koji je predložilo Opštinsko veće, u periodu januar-septembar 2017.g. budžet Opštine Alibunar ostvario je ukupne prihode i primanja u ukupnom iznosu od 446.611.401,11RSD, što u odnosu na ukupno planirane prihode i primanja iznosi 65.71%. Na ime planiranog kreditnog zaduženja opštine, u iznosu od 75.000.000.00RSD, zaključno sa 30.09.2017. povučen je kredit od 73.490.664,00RSD. Preneta sredstva iz prethodne godine iznose 57.816.493.82RSD. Obezbeđen je dodatni priliv sredstava, po osnovu transfera sa viših nivoa vlasti, odnosno iz Budžeta Republike Srbije i Budžeta AP Vojvodine, za konkretne namene, a koje se unapred ne mogu planirati. Pored transfera koji su opštini preneti u prvih šest meseci, u periodu jun-septembar dodatni transferi od viših nivoa vlasti su: 1) dana 7., a na osnovu rešenja Pokrajinskog sekretarijata za obrazovanje, propise, uprave i nacionalne manjine-nacionalne zajednice preneta sredstva u iznosu od RSD, namenjena za regresiranje prevoza učenika srednjih škola; 2) dana 10.08.2017. na osnovu potpisanog ugovora o sufinansiranju jedinice lokalne samouprave za troškove izrade plana detaljne regulacije za izletište Devojački Bunar, između Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine i Opštine Alibunar od 28.07.2017 godine izvršen je prenos na iznos od 700.000,00RSD. U periodu januar-septembar
 4. Doneta je Odluka o ustanovljenju prava stvarne službenosti na nepokretnostima u javnoj svojini opštine Alibunar – investitor „WindVision Windfarm B” d… obratio se, zahtevom Opštini Alibunar radi ustanovljavanja stvarne službenosti na parcelama u KO Vladimirovac, koje su u javnoj svojini opštine Alibunar, radi izgradnje privremenih radnih platformi koje bi se koristile tokom izgradnje kompleksa „Vetroelektrana Alibunar 2“, u cilju izgradnje i postavljanja vetrogeneratora, zatim izgradnje prilaznih puteva i puteva za prolaz, prelet elisa, kao i svih drugih radnji neophodnih u postupku izgradnje, puštanja u rad i korišćenja vetrogeneratora, odnosno farme vetrenjača, a sve u skladu sa skicama zauzeća. Na njihov zahtev pravo službenosti na površinama zauzeća ograničava se na pet godina, računajući od dana zaključenja ugovora. Pravo stvarne službenosti vršiće se uz naknadu koja će biti utvrđena ugovorom. „WindVision Windfarm B” d..
 5. Doneta je Odluka o izmeni i dopuni Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Alibunar – na predlog Opštinskog veća, doneta je izmena Odluke o socijalnoj zaštiti opštine Alibunar iz razloga što se javila potreba proširenja obima socijalnih usluga, odnosno zbog toga što je Zakonom o socijlanoj zaštiti uveden još jedan vid usluga socijalne zaštite, a to su zdravstvene i preventivno-zdravstvene usluge. Ove usluge u našoj opštini pružaju se od strane Doma zdravlja “Alibunar“, a u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite, koji je propisalo ministarstvo nadležno za poslove socijalne zaštite.
 6. Donete su Izmene i dopune Kadrovskog plana za Opštinsku upravu opštine Alibunar za 2017. – na predlog Opštinskog veća, koji je obrazložila načelnica Opštinske uprave, izvršene su izmene Kadrovskog plana opštine Alibunar u delu koji se odnosi na zapošljavanje radnika na određeno vreme u okviru Kabineta predsednika opštine, a u skladu sa Zakonom o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave.
 7. Donete su Izmene i dopune Programa za unapređenje uslova života lokalne zajednice, a posebno za izgradnju infrastrukturnih objekata i drugih objekata u cilju poboljšanja uslova života opštine Alibunar za 2017. godinu – takođe na predlog Opštinskog veća, donete su izmene ovog Programa kojim se menja ranije utvrđeni iznos prihoda ostvaren naplatom naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa na teritoriji opštine Alibunar u 2017., sa ranije utvrđenih 6,5 miliona RSD na 8 miliona RSD, a što sa prenetim sredstvima iz prethodne godine ukupno iznosi 14.516.284,31RSD. Takođe, izvršena je preraspodela sredstava za određene namene, tako da se za ojačanje kolovozne kontrukcije u naseljenom mestu Dobrica, ulica Žikice Bukacele i ulica Nova, utvrđuje viši iznos od 2.872.950,00RSD, dok se kod izgradnje objekata iz komunalne oblasti predviđa smanjenje sredstava za nastavak radova na izgradnji, opremanju i povezivanju eksploatacionog bunara B3/11 u naseljenom mestu Ilandža u iznosu od 1,7 miliona RSD, dok se uvodi nova stavka: “Izgradnja dve kapele u naseljenom mestu Vladimirovac“, za čije finansiranje se planira iznos od 3.127.050,00RSD.
 8. Doneta je Odluka o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Alibunar – na predlog Opštinskog veća, usvojena je veoma važna odluka iz oblasti urbanizma za Opštinu Alibunar. Plan je izrađen od strane preduzeća “Infoplan“ d.o.o. Aranđelovac. Odluka o izradi Plana generalne regulacije naseljenog mesta Alibunar doneta je još 2009.godine. Svoje pozitivno mišljenje o Nacrtu plana dali su i: Zavod za zaštitu spomenika kulture u Pančevu, A.D. “Infrastruktura Železnica Srbije“ i JP “Putevi Srbije“.
 9. Doneta je Odluka o davanju na upravljanje kapele u Alibunaru Javnom komunalnom preduzeću “Univerzal“ Alibunar– ovom Odlukom, čiji je predlagač Opštinsko veće, daje se na upravljanje kapela u Alibunaru, na parceli top.broj 1262, KO Alibunar, površine 257m², u javnoj svojini opštine Alibunar, Javnom komunalnom preduzeću “Univerzal“ Alibunar, čiji je osnivač opština Alibunar.
 10. Doneta je Odluka o izmenama Odluke o načinu uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla – ovom Odlukom, postupa se u skladu sa odredbama Zakona o veterinarstvu, kojim je predviđeno da usluge uklanjanja životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla moraju vršiti specijalizovana pravna lica, što komunalna preduzeća nisu, te se s tim u vezi u tekstu Odluke odrednice “komunalno preduzeće“ zamenjuje odrednicama: “pravno lice“. Organizovanje prevoza životinjskih leševa i otpadaka životinjskog porekla vršiće se zaključenjem ugovora sa ovlašćenim pravnim licem, na način i po postupku predviđenom propisima kojima se uređuje oblast javnih nabavki. Troškove prevoza životinjskih leševa i otpada životinjskog porekla snosi budžet opštine Alibunar.
 11. Doneta je Odluka o izmeni Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Alibunar – na osnovu ove Odluke, vrši se izmena Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Alibunar u delu u kome su navede komunalne delatnosti koje se poveravaju JKP “Univerzal“ Alibunar, na taj način što se briše delatnost zoohigijene.
 12. Donete su odluke o stavljanju van snage odluka o davanju saglasnosti za obavljanje delatnosti u oblasti zoohigijene komunalnim preduzećima čiji je osnivač Opština Alibunar – ove odluke, kojima je povereno obavljanje ovih delatnosti sledećim komunalnim preduzećima: DJKP “Univerzal“ Alibunar, DJKP “Usluga“ Banatski Karlovac, DJKP “Bunar“ Vladimirovac i JKP “Sever Ilandža“, stavljaju se van snage iz razloga što komunalna preduzeća iz Banatskog Karlovca, Vladimirovca i Ilandže više pravno ne postoje, a komunalnom preduzeću iz Alibunara zbog izmene Odluke o komunalnim delatnostima na teritoriji opštine Alibunar.
 13. Doneta je Odluka o prestanku funkcije v.d. direktora, Upravnog odbora i Nadzornog odbora Fonda za razvoj opštine Alibunar – predlagač ove Odluke je Komisija za statutarna pitanja, organizaciju i normativna akta Skupštine opštine Alibunar. Prestanak funkcija organa Fonda nastupa iz razloga što Fond, na osnovu zakona, više nije indirektni koristik sredstava Budžeta opštine Alibunar, niti se na bilo koji drugi način finansira sredstvima Budžeta. Prava i obaveze koje su nastale u poslovanju Fonda za razvoj opštine Alibunar, po njegovom gašenju, prenose se na Opštinu Alibunar.
 14. Doneta su rešenja razrešenju  i imenovanju članova školskih odbora – na predlog saveta roditelja i nastavničkih veća, izvršene su kadrovske promene u školskim odborima osnovnih škola u: Lokvama, Banatskom Karlovcu, Dobrici, Nikolincima i Vladimirovcu.
 15. Doneto je Rešenje o davanju saglasnosti na Godišnji plan rada Predškolske ustanove “Poletarac“ Alibunar – prema tekstu Plana, rad Ustanove organizovan je u 29 grupa, kojima se pruža usluga za ukupno 500 dece. Organizacija rada Ustanove sprovodi se u skladu sa zakonom, a delom se finansira sredstvima budžeta Opštine.
 16. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova mesnih zajednica na teritoriji opštine Alibunar – izmene i dopune finansijskih planova svih 10 mesnih zajednica na teritoriji opštine izvršene su u skladu sa usvojenim rebalansom opštinskog budžeta.
 17. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijskih planova pravnih lica čiji je osnivač Opština– radi usklađivanja sa usvojenim rebalansom opštinskog budžeta, data je saglasnost na izvršene izmene finansijskih planova: Turističke organizacije opštine Alibunar, UKD “Centar za kulturu opštine Alibunar“, Opštinske biblioteke “Vuk Karadžić“, Predškolske ustanove “Poletarac“, Doma zdravlja “Alibunar“, Centra za socijalni rad “1.mart“.
 18. Doneta su rešenja o davanju saglasnosti na izmene i dopune finansijski planova škola na teritoriji opštine Alibunar– radi usklađivanja sa usvojenim rebalansom opštinskog budžeta, data je saglasnost na izvršene izmene finansijskih planova svih osnovnih škola na teritoriji opštine, kao i Ekonomsko-trgovinske škole “Dositej Obradović“ Alibunar.
 19. Izvršene su kadrovske promene u radnim telima čiji je osnivač Skupština – na predlog ovlašćenih predlagača, izvršena su razrešenja i imenovanja pojedinih članova u Komisiji za planove, Komisiji za izradu Programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u opštini Alibunar i Uređivačkom kolegijumu Biltena opštine Alibunar.

 

 

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Neophodna polja su označena *